REGULAMIN

Sklepu internetowego HEMPSITE.

(www.hempsite.pl)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.hempsite.pl (dalej: HEMPSITE) jest Jacek Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: HEMPSITE Jacek Jabłoński, ul. Wapienicka 36, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372589726, REGON: 384792992.

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.hempsite.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej - zwaną dalej "Klientem" ,„Kupującym" lub „Konsumentem".

3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Możliwe jest również założenie konta klienta w sklepie HEMPSITE ułatwiające składanie zamówień.

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5.  Wszystkie ceny podane w sklepie HEMPSITE są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

6. Zamówienia poprzez stronę internetową www.hempsite.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od HEMPSITE Jacek Jabłoński.

8. Otrzymywanie przez Kupującego innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.hempsite.pl. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

9. Wszystkie produkty oferowane przez firmę HEMPSITE są legalne i dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Z chwilą nadania przesyłki, czyli wydania przez Sklep HEMPSITE rzeczy sprzedanej, na kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą, w tym ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których kupujący jest konsumentem. Wówczas niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego będącego konsumentem z chwilą jej wydania kupującemu (z chwilą odbioru przez kupującego). Sklep HEMPSITE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności kupującego czy ewentualne problemy z organami ścigania kupującego wynikające lub związane z posiadaniem przez kupującego towarów zakupionych w HEMPSITE, a w szczególności za zawartość opakowań opatrzonych etykietą firmy HEMPSITE po naruszeniu plomby lub rozszczelnieniu oryginalnego opakowania zakupionego towaru, a także po otwarciu przez kupującego odebranego towaru.

§ 2
Potwierdzenie zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest za pomocą poczty elektronicznej.

2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.

3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez „Dostępność ograniczoną” rozumie się możliwość wystąpienia braku na stanie sklepu towaru w określonej ilości.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

6. Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia.

7. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT, oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 3
Formy płatności

1. Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności, o których mowa na stronie: www.hempsite.pl/platnosci

2. Sklep Internetowy dopuszcza również możliwość okazjonalnych rabatów aktywowanych poprzez Kod Rabatowy udostępniany przez sklep HEMPSITE.

3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 4
Dostawa towaru

1. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.

2. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego.

3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". O zgłoszonej reklamacji do firmy przewozowej proszę poinformować HEMPSITE. 

§ 5
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupujący: 

(i) będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), bądź 

(ii) będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym www.hempsite.pl bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, z którego to zakupu wynika, że zakup ten nie ma dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach. Powyższe uprawnienie nie dotyczy kupujących mających status przedsiębiorcy, za wyjątkiem osób określonych w pkt (ii). 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep HEMPSITE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.hempsite.pl/kontakt ). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego, potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).

5. W przypadku odstąpienia od umowy sklep HEMPSITE zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep HEMPSITE.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep HEMPSITE został poinformowany przez Kupującego o decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.

6. Sklep HEMPSITE może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: HEMPSITE ul. Wapienicka 36. 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do HEMPSITE. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem. 

8. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy, chyba że HEMPSITE w formie pisemnej wyraził zgodę na poniesienie tychże kosztów.

9. Ze względu na charakter  oferowanych produktów, sklep HEMPSITE nie przyjmuje zwrotów produktów, których oryginalne opakowanie zostało rozszczelnione, otworzone lub uszkodzone przez Klienta. Zwrotowi nie podlegają produkty z zerwaną lub naruszoną przez klienta plombą. Nadto, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy zakupiona rzecz: (i) jest nieprefabrykowana i została wyprodukowana lub stworzona według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (ii) jest ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (iii) jest dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; oraz (iv) jest po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, nierozłącznie połączona z innymi rzeczami. 

10.  W określonych przypadkach, a w szczególności w przypadku nierozpoczęcia z korzystania zakupionej rzeczy, Konsument ma możliwość wymiany zakupionego produktu na inny produkt. W przypadku występującej różnicy cen, strony zobowiązują się do dopłaty lub zwrotu nadpłaty.

11. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta lub osoby określonej w § 5 ust. 1 pkt (ii) niniejszego Regulaminu, od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta .

§ 6
Rękojmia

1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

 2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

3. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.hempsite.pl/kontakt

4. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

a) odesłać wadliwy towar listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres Sklepu Internetowego lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (HEMPSITE ul. Wapienicka 36, 43-300 Bielsko-Biała, przy czym koszty odesłania towaru (w przypadku uznania reklamacji) ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone.

b) skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy, na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.

§ 7
POLITYKA PRYWATNOŚCI / DANE OSOBOWE

Dbając o odpowiednie poszanowanie prywatności naszych klientów zamieszczamy informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, wykorzystywanych w relacjach dystrybutor-klient.  Przedstawione informacje uwzględniają rozporządzenie o ochronie danych RODO.

1. Administratorem danych osobowych jest Jacek Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: HEMPSITE Jacek Jabłoński, ul. Wapienicka 36, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372589726, REGON: 384792992.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez firmę HEMPSITE zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.

3. Firma HEMPSITE przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) wykonania ciążących na firmie HEMPSITE obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes firmy HEMPSITE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W granicach wskazanych powyżej – HEMPSITE  może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, sklep HEMPSITE. będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne dla sklepu HEMPSITE do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy sklep HEMPSITE. będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

7. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 8 
Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych,
reklamacje na działalność Sklepu Internetowego

1. Sklep HEMPSITE udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):

a) udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego,

b) zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

c) celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej,

d) Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści,

e) Kupujący zobowiązuje się do:

niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz HEMPSITE.

2. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: biuro.hemp@gmail.com.  Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji 

2. Dla Kupujących, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dokonujących zakupu w Sklepie Internetowym www.hempsite.pl bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, nie mają charakteru zawodowego zakupy, jeżeli dany zakup nie wiąże się z przeważającym lub dodatkowym przedmiotem wykonywanej przez takiego Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jeżeli się wiąże z przedmiotem działalności Kupującego, to zakupy nie mają charakteru zawodowego, jeżeli Kupujący nie prowadzi działalności w zakresie produkcji, dystrybucji lub sprzedaży produktów konopnych, w tym z suszu konopnego lub olejków konopnych. 

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 01.01.2021 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

PLIKI COOKIES

Witryna sklepu HempSite.pl korzysta z plików cookies. Wykorzystywane są w celu zapamiętywania sesji przeglądarki klienta, udostępniania funkcji sklepu oraz w celach marketingowych i statystycznych. Jako użytkownik przeglądarek internetowych klient może zażądać plikami z panelu ustawień zainstalowanej na jego urządzeniu przeglądarki.

KONTAKT Z ADMINISTATOREM STRONY HEMPSITE.PL

W razie wątpliwości lub chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail:  biuro.hemp@gmail.com

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.12.2019 r.